Tactical Group

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH

Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty


1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej
2. ankieta osobowa i 2 zdjęcia
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie 
4. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ( funkcjonariusze, żołnierze, i kwalifikowani pracownicy ochrony)

5. Zaświadczenie o niekaralności (osoby cywilne)

 

Cena: 1600 zł  (faktura VAT)

najbliższe rozpoczęcie kursu maj 2023r.

 

 

(formularz zgłoszeniowy dostępny na pierwszej stronie)

 

 

Celem kursu instruktora taktyki i techniki interwencyjnej  jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia, zajęć w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego w jednostkach organizacyjnych różnych formacji mundurowych.

 

Szkolenie charakteryzuje  się dużą intensywnością zajęć praktycznych. Kandydaci na instruktorów doskonalą swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji, podstaw prawnych i praktycznych zasad przeprowadzania interwencji oraz kształtowania umiejętności metodycznych.

 

Skrócony zarys kursu :

- podstawy teoretyczne – 20 h

- pierwsza pomoc przedmedyczna – 10 h

- zajęcia specjalistyczne z zakresu taktyki i techniki interwencyjnej - 100 h:

a) podstawy posługiwania się pałką służbową

b) techniki zakładania kajdanek

c) zasady posługiwania się paralizatorem elektrycznym

d) taktyka współdziałania w patrolu dwuosobowym

e) taktyka i technika posługiwania się tarczą obronną

 

 

 

 

 

Kurs instruktora taktyki i techniki interwencyjnej

16/01/14