16/01/14

Kurs instruktora strzelectwa sportowego i bojowego

formularz zgłoszeniowy.pdfKryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty

 

 

  1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej
  2. ankieta osobowa, RODO i 3 zdjęcia
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

     4. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo "druk OSS"

 

 

Skrócony zarys kursu:

- podstawy teoretyczne – 80 h

- pierwsza pomoc przedmedyczna – 10 h

- zajęcia specjalistyczne z zakresu wyszkolenia strzeleckiego – 80 h

 

Całkowity koszt kursu 1760 zł (9 spotkań weekendowych)

 

najbliższy termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:

13 października 2019 godz. 8:00

Strzelnica LOK Ruda Śląska Ul. Kalinowa 15 

 

 

formularz zgłoszeniowy.pdf (446kB)

formularz zgłoszeniowy.docx (19,4kB)

 

 

 

                                                   

 

 

 

Po ukończeniu kursu osoba, która zaliczyła egzamin teoretyczny oraz praktyczny otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu tj. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego  wraz z suplementem, oraz legitymację instruktora. 

Na wniosek osoby, która ukończyła kurs może zostać wydane bezpłatne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu
„ prowadzącego strzelanie” wydane przez instytucję wymienioną w § 1 pkt 2 Rozp. MSWiA z 2011r. nr 237 poz. 1418

 

(wystawiamy faktury VAT)