Tactical Group

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH

 

Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty

 

 

  1. - świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej - kserokopia (oryginał do wglądu)
  2. - ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie RODO- do pobrania z głównej strony strzelamyszkolimy.pl
  3.  zdjęcia 3 szt.
  4. - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego
    (funkcjonariusze i POF aktualne badania okresowe)

        - oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo "druk OSS- oświadczenie jest na ankiecie zgłoszeniowej"

 

 

Skrócony zarys kursu:

- podstawy teoretyczne  (on- line)– 80 h

- pierwsza pomoc przedmedyczna – 10 h

- zajęcia specjalistyczne z zakresu wyszkolenia strzeleckiego – 72 h

 

Całkowity koszt kursu 2900 zł
(On-line + 9 spotkań stacjonarnych na strzelnicy)

 

najbliższy termin realizacji kursu:

7 października 2023r.


(Zajęcia praktyczne odbywać się będą na strzelnicy TS Temida Zabrze,
Dzierżno Pyskowice i PZŁ Siemianowice Śląskie)

 

 

 

 

Po ukończeniu kursu osoba, która zaliczyła egzamin teoretyczny oraz praktyczny otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu tj. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego  wraz z suplementem, oraz legitymację instruktora. 

Na wniosek osoby, która ukończyła kurs może zostać wydane bezpłatne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu
„ prowadzącego strzelanie” wydane przez instytucję wymienioną w § 1 pkt 2 Rozp. MSWiA z 2011r. nr 237 poz. 1418

 

(wystawiamy faktury VAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs instruktora strzelectwa sportowego i bojowego

16/01/14