Tactical Group

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH

Celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości, wiedzy i umiejętności metodycznych, technicznych, taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania oraz uzyskanie uprawnień instruktora samoobrona.


Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty:
1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej
2. ankieta osobowa i 2 zdjęcia
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów samoobrony
4. ubezpieczenie NNW
5. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

 

Cena: 1600 zł (faktura VAT)

najbliższe rozpoczęcie kursu maj 2023

(formularz zgłoszeniowy dostępny na pierwszej stronie)

 

Kurs instruktora samoobrony

16/01/14